ประวัติ

     โรงเรียนเกวลินวิทยา เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เริ่มแรกมีอาคาร ๓ ชั้นรูปตัวแอล ๑ หลัง  สร้างบนที่ดินของการเคหะแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ โดยมีสัญญาเช่าเป็นเวลา ๑๕ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยขออนุญาตเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีนายอำพัน    ผันประเสริฐ เป็นครูใหญ่ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ในขณะนั้นมีนักเรียนศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวนทั้งหมด ๒๐๙ คน และมีครูทั้งหมด ๗ คนโดยขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนได้ ๙ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๔๐๕ คน

ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ทางโรงเรียนดำเนินการเช่าเนื้อที่จากการเคหะเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนเกวลินวิทยาได้แบ่งเนื้อที่ให้กับโรงเรียนเกวลินเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจเพื่อใช้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอาชีวะศึกษา จึงคงเหลือเนื้อที่ ๖ ไร่ ๗๙ ตารางวาในปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนเกวลินวิทยา มีอาคารเรียน ทั้งสิ้น ๓ หลัง คือ อาคารจำปี เป็นอาคาร ๓ ชั้นรูปตัวแอล, อาคารลีลาวดี เป็นอาคาร ๔ ชั้น และอาคารจามจุรี เป็นอาคาร ๔ ชั้น รูปตัวแอล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑,๗๘๗ คน
โรงเรียนเกวลินวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๕  ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและบุคคลากร

ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านกิจการนักเรียน ด้านสัมพันธ์ชุมชน และด้านอาคารและสถานที่ ผู้บริหารยึดหลักการบริหารและเทคนิคการบริหารตามกระบวนการ PDCA  มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐานของสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีการกระจายอำนาจ และการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEW

- เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2557ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

- ภาพข่าวทัศนศึกษา NEW

ติดต่อ

120/19 หมู่ที่ 16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม
การเคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-3303183-4

โทรสาร : 02-7040436


 

Copyright © 2013 โรงเรียนเกวลินวิทยา

โทรศัพท์ : 02-3303183-4 โทรสาร : 02-7040436