โรงเรียนเกวลินวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1700-2000 คน ที่ตั้ง ๑๒๐/๑๙ การเคหะเมืองใหม่บางพลี ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๔๐ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนเกวลินวิทยา มีอาคารเรียน ทั้งสิ้น ๓ หลัง คือ อาคารจำปี เป็นอาคาร ๓ ชั้นรูปตัวแอล, อาคารลีลาวดี เป็นอาคาร ๔ ชั้น และอาคารจามจุรี เป็นอาคาร ๔ ชั้น รูปตัวแอล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEW

- เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2557ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

- ภาพข่าวทัศนศึกษา NEW

ติดต่อ

120/19 หมู่ที่ 16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม
การเคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-3303183-4

โทรสาร : 02-7040436

 


Copyright © 2013 โรงเรียนเกวลินวิทยา

โทรศัพท์ : 02-3303183-4 โทรสาร : 02-7040436