คณะผู้บริหารและครู
  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
  ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลงบประมาณการศึกษา
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  จังหวัดสมุทรปราการ
  แผนกวิชา
  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
  ข้อมูลแรงงาน
  V-Cop ศูนย์กำลังคนและอาชีว
  รายละเอียดวันวิชาการ
  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2558 New
  E - Learning business computer
ห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

  'งานวิจัย นวัตกรรม ของครูและนักเรียน
 
 
 

 

ติดต่อ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

120/20 หมู่ที่ 16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม
การเคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

keowalinschool@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02-7053536 โทรสาร : 02-7053530