คณะผู้บริหารและครู
  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
  ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลงบประมาณการศึกษา
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  จังหวัดสมุทรปราการ
  แผนกวิชา
  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
  ข้อมูลแรงงาน
  V-Cop ศูนย์กำลังคนและอาชีว
  รายละเอียดวันวิชาการ
  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2558 New
  E - Learning business computer
ห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

  'งานวิจัย นวัตกรรม ของครูและนักเรียน
 

 

งานวิจัยและนวัตกรรมครู

งานวิจัยอาจารย์ อนันตพร  เพ็งขุนทด

การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างจิตสำนึก  ความรับผิดชอบ  กับพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย  อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมอาจารย์ ปุณญิศา ทองแหยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint เรียนรู้โปรแกรม

นวัตกรรมอาจารย์ สันติ พลเรือง

ระบบการจัดการบริหารการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เรียนรู้โปรแกรม

งานวิจัยอาจารย์ จำปี อินทร์นอก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยอาจารย์ อรพรรณ พงษ์วิเศษ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยอาจารย์ วิลาวรรณ์ อินทร์เท้ง

การศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นแบบกลุ่ม ระดับชั้น ปวช 2/1 อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและนวัตกรรมนักเรียน

www.Website Anglecosmetic.com

1. สร้างเว๊ปไซต์ด้วยโปรแกรม Drameweaver เป็นสื่อออนไลน์ให้การจำหน่ายอาหารเสริมและครีมบำรุงผิว ดูผลงานคลิ๊กที่นี้

www.keowalin.ac.th

2. สร้างเว๊ปไซต์ด้วยโปรแกรม Drameweaver เป็นสื่อออนไลน์ในการค้นหาฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ดูผลงานคลิ๊กที่นี้     ปี 58

www.keowalin.ac.th

3. สร้างเว๊ปไซต์ด้วยโปรแกรม Drameweaver เป็นสื่อออนไลน์ในโปรแกรมขายสินค้าครีมออนไลน์ ดูผลงานคลิ๊กที่นี้     ปี 58

งานวิจัย คุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของบริษัท เอนไกไทย  จำกัด 

เพื่อบริษัทจะได้พนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการโดยนำหลักการของทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาเป็นแนวทางในการสร้างคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของบริษัท ผลการดำเนินงาน คุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของบริษัท เอนไกไทย จำกัด อ่านต่อคลิ๊กที่นี้

วิจัยเรื่องทัศนคติที่มีต่อสาขาบัญชี กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อสาขาบัญชีและเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรในสาขา

วิชาการบัญชีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี อ่านต่อคลิ๊กที่นี้