คณะผู้บริหารและครู
  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
  ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลงบประมาณการศึกษา
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  จังหวัดสมุทรปราการ
  แผนกวิชา
  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
  ข้อมูลแรงงาน
  V-Cop ศูนย์กำลังคนและอาชีว
  รายละเอียดวันวิชาการ
  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2558 New
  E - Learning business computer
ห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

  'งานวิจัย นวัตกรรม ของครูและนักเรียน
 
 
 

 

ประวัติ

วิทยาลัยเกวลินเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จัดตั้งอยู่บนที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 120/20 หมู่ที่ 16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม การเคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540


โดยมีนาย อำพัน ผันประเสริฐ เป็นผู้รับใบอนุญาติจัดตั้งและนายประยุทธ ผันประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนในปี พ.ศ.2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ประเภทพณิชย กรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขาการบัญชี สาขางานการขาย และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประเภทพณิชย กรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขาการบัญชี สาขางานการขาย และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเกวลินเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพด้วยความเอาใจใส่ ดูแล นักเรียน/นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการเรียน เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมที่จะผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในบริเวณ
อันใกล้เคียงได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรม บางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฯลฯ

ปรัชญา

สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

ผู้ที่รู้ดี รู้ถูกต้อง ย่อมจะเจริญก้าวหน้า ส่วนผู้ที่รู้ไม่ดี คือ รู้บ้างไม่รู้บ้าง หรือไม่รู้แต่แสดงว่าตนรู้ คนอื่นโง่หมด ประเภทหลังนี้ย่อมเสื่อม ผู้ที่ชอบความถูกต้องยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น รวมไปถึงไม่สนับสนุนให้มีการผิดกฎหมายและศีลธรรมย่อมเจริญ ตรงกันข้าม ย่อมฉิบหายแน่นอน

 

คำขวัญ

ความรู้ คู่คุณธรรม นำให้เกิดสุข

ความรู้ : โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คู่คุณธรรม : โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้ปฎิบัติหลักศาสนาที่นับถือ ไม่ลบลู่ ดูหมิ่นศาสนาอื่นและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยสันติ

นำให้เกิดสุข : โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียน นำวิชาความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นความรู้ได้รับจากห้องเรียน หรือความรู้ที่ได้รับจากภายนอกห้องเรียน เพื่อทำให้การดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดสุข

 

วิสัยทัศน์

วิทยาลัย ฯ จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เน้นการเรียนรู้ การฝึกทักษะ สมรรถนะในงานอาชีพ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รู้จักพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งสังคมโลกได้อย่างมีความสุข