คณะผู้บริหารและครู
  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
  ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลงบประมาณการศึกษา
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  จังหวัดสมุทรปราการ
  แผนกวิชา
  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
  ข้อมูลแรงงาน
  V-Cop ศูนย์กำลังคนและอาชีว
  รายละเอียดวันวิชาการ
  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2558 New
  E - Learning business computer
ห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

  'งานวิจัย นวัตกรรม ของครูและนักเรียน
 
 
 

 

ประกาศ

  • ประเมินครูผู้สอนออนไลน์ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 คลิ๊กที่นี้

(นักเรียนทุกคนจะต้องประเมินการเรียนการสอนของครูผู้สอน การประเมินไม่มีผลต่อเกรด หรือ คะแนน คำตอบที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อพัฒนาคุณภาพ)