คณะผู้บริหารและครู
  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
  ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลงบประมาณการศึกษา
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  จังหวัดสมุทรปราการ
  แผนกวิชา
  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
  ข้อมูลแรงงาน
  V-Cop ศูนย์กำลังคนและอาชีว
 

  'งานวิจัย นวัตกรรม ของครูและนักเรียน
 
 
 

 

คณะผู้บริหาร

นายอำพัน ผันประเสริฐ

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ผู้บริหาร

นางเกวรินทร์ ผันประเสริฐ

ที่ปรึกษา

ผู้บริหาร

อาจารย์ประยุทธ ผันประเสริฐ

ผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร

อาจารย์นวรัตน์ ศึกษากิจ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้บริหาร

 

คณะครู

 

อาจารย์สันติ พลเรือง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา

หัวหน้าภาคสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

อาจารย์เรณู พลเรือง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและการเงิน

 

 

อาจารย์คณัสนันท์ โกวิทย์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาคสาขาการตลาด

 

อาจารย์รัตนาภรณ์ ผันประเสริฐ

ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนและการเงิน

หัวหน้าภาคสาขาการบัญชี

 

อาจารย์สุชาดา ทาคำ

ผู้ช่วยฝ่ายหัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา

อาจารย์ผู้สอนภาควิชาวิทยาศาสตร์

 

อาจารย์เอกชัย นครเขตต์

อาจารย์ผู้สอนภาคสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

อาจารย์ปาหนัน ไผ่โสภา

อาจารย์ผู้สอนภาคสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

อาจารย์สุประภา ศรีวรรณ

อาจารย์ผู้สอนภาคสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

อาจารย์ศิริพร นาใจยงค์

อาจารย์ผู้สอนภาควิชาภาษาอังกฤษ

 

อาจารย์สรลักษณ์ ลีลา

อาจารย์ผู้สอนภาควิชาคณิตศาสตร์

 

อาจารย์สลิษา รื่นเริง

อาจารย์ผู้สอนภาควิชาการตลาด

 

อาจารย์ศรนรินทร์ หลีฮวด

อาจารย์ผู้สอนภาควิชาการตลาด

 

อาจารย์ฟ้าอมร กลิ่นหอมหวล

อาจารย์ผู้สอนภาควิชาการตลาด